Скочи на садржај

Људска права и слободе

Људска и мањинска права и слободе у Србији гарантоване су Уставом Републике Србије од 2006.године.

Лична права права и слободе.

Иако су у суштини сва права и слободе личне,ипак се могу издвојити она права и слободе које се односе на човека као људско биће,на његов лични интегритет,достојанство и његову личну слободу.

Облици личних права и слобода:

Право на једнакост, суштина је да нико нема унапред дате привилегије и да су сви људи пред законом једнаки.

Право на живот је основно природно право људи,право на слободу, право на лични интегритет,слободу мисли, савести и уверења,слободу вероисповести.Остале личне слободе:слобода кретања, настањивања,неповредивост стана,право на држављанство,право азила.

Људска права су као и устав,брана од апсолутне и неодговорне власти,па се прописују уставом. Демократије нема без људских права.

Advertisements

Председник Републике

Председник Републике

Изражава државно јединство Републике Србије.Представља Републику Србију у земљи и иностранству,указом проглашава законе,предлаже Народној скупштини кандидата за председника Владе,даје помиловања и одликовања.Председник Републике командује Војском и поставља,унапређује и разрешава официре Војске Србије.

Председник Републике бира се на непосредним изборима ,тајним гласањем.Мандат председника Републике траје пет година и почиње да тече од дана полагања заклетве пред Народном скупштином.

Нико не може више од два пута да буде биран за председника Републике. Мандат председника Републике престаје: истеком времена на које је изабран,оставком или разрешењем.Председник Републике разрешава се због повреде Устава,одлуком Народне скупштине,гласовима најмање две трећине народних посланика.Поступак за разрешење може да покрене Народна скупштина на предлог најмање једне трећине народних посланика.Уставни суд одлучује о повреди Устава у року од 45 дана.

Скупштина

Народна скупштина

-Народна скупштина је највише представничко тело и носилац уставотворне и законодавне власти у Републици Србији.

-Надлежна је да: доноси и мења Устав, доноси законе,одлучује о промени границе Републике Србије,расписује републички референдум,потврђује међународне уговоре,одлучује о рату и миру и проглашава ратно и ванредно стање,надзире рад служби безбедности,усваја план развоја, буџет и завршни рачун(на предлог Владе),даје амнестију за кривична дела.

-Изборна права.

-Народну скупштину чини 250 народних посланика,који се бирају на непосредним изборима,тајним гласањем.Мандат народног посланика траје четири године,одн. до престанка мандата тог сазив Народне скупштине.Народни посланици не представљају само своје бираче,него читав народ.Н

Народна скупштина се састаје у два редовна заседања годишње.Редовно заседање не може трајати дуже од 90дана.

Устав Републике Србије детаљно регулише организацију и рад законодавне власти.

Скупштина је установа без које се не може замислити демократско друштво.